Spring naar de inhoud

Algemene Voorwaarden – GCS

 Opgemaakt 26/6/2021, te Schilde 

 Algemene voorwaarden (aannemer – particulier) 1 van 2 

 ALGEMENE VOORWAARDEN GCS 

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor General Construction Services gelegen te Eekhoornlaan 37, 2970 Schilde en gekend in de kbo onder BE0724.872.387. hierna genoemd als aannemer. 

1) De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. 

2) Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer dient te voldoen. 

3) Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 

4) De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. 

5) De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant. 

6) Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. 

7) De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. 

8) Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. 

9) Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen. 

10) De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. 

11) Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen. 

Opgemaakt 26/6/2021, te Schilde 

Algemene voorwaarden (aannemer – particulier) 2 van 2 

12) Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken. 

13) Alle onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel of adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. 

14) Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag. 

15) Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. 

16) Meerwerken worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de opdracht door de klant aan 47 EUR per uur excl btw. 

17) De aannemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: 

a. Indirecte schade 

b. Schade die het factuurbedrag overstijgt 

c. Schade tijdens vervoer/transport 

d. Door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade 

e. Schade in gevolge foutieve of onvolledige informatie 

f. Schade door onderaannemers 

18) Er is geen garantie verleend aan de uitgevoerde werken, nog resultaatverbintenis behoudens andersluidend op offerte. 

19) Indien de offerte uit meerdere betalingsschijven bestaat, zal er niet worden verder gewerkt tot de huidige schijf bij oplevering volledig betaald is. 

20) De werken kunnen ten allen tijde worden stopgezet door de aannemer zonder enige bijkomende kosten die worden geheven door de klant indien de klant zich niet aan de offerte of algemene voorwaarden houdt. 

21) Datum van oplevering is steeds indicatief en kan worden opgeschoven zonder door ons zonder de klant hierin een schade vergoeding kan stellen. 

22) Bij stijging van te voorziene grondstoffen en materialen die bij de oorspronkelijke offerte horen heeft de aannemer het recht om diezelfde procentuele stijging door te rekenen op de offerte. 

23) Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren, alsook tot weigeren van openstaand factuurbedrag.